Pikaajaline kaitstud töö

Pikaajaline kaitstud töötamise teenus on loodud inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Teenuse korraldus

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selleks spetsiaalselt loodud töökohtades teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas tööandja juures avatud tööturul.

Pikaajalise kaitstud töötamise teenust korraldab sotsiaalkindlustusamet. Teenuseosutajad leitakse riigihankega. Nende ülesanne on pakkuda klientidele töö tegemise võimalust, luues selleks vajalikud tingimused.

Kellel on õigus saada pikaajalist kaitstud töö teenust?

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • Inimene on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani).
 • Inimesel on vähemalt üks järgnevatest terviseprobleemidest:
  •   diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
  •   liitpuue;
  •   nägemispuue;
  •   varasem peaajutrauma või ajukahjustust tekitav haigus.
 • Inimesel on tuvastatud puuduv töövõime või ta on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud 80–100% ulatuses töövõimetuks.
 • Inimene on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas esimese etapi lõpuks.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse saaja ei tohi saada samaaegselt järgmisi teenuseid:

 • töötamise toetamise teenust (sotsiaalkindlustusametist);
 • lühiajalist kaitstud töö teenust (töötukassast).

Pikaajalist kaitstud töötamise teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevusena  „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/pikaajaline-kaitstud-too