Erihoolekandeteenused

Mis on erihoolekandeteenused?

Erihoolekandeteenuste eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuste juhendamine. Inimene peaks ise maksimaalselt panustama oma igapäevaelu tegevustesse ning teda juhendatakse ja aidatakse tema vajaduste järgi. 

Erihoolekandeteenused on: 

Kellel on õigus erihoolekandeteenuseid saada? 

Erihoolekandeteenused on mõeldud raske ja pikaajalise psüühikahäirega inimesele. Psüühikahäire all peetakse silmas nii vaimset alaarengut kui ka vaimuhaigust. Erihoolekandeteenused ei ole mõeldud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga inimesele, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud psüühikahäiret, ega inimesele, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena.

Kuhu pöörduda? 

Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA). 
Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Kui inimene soovib taotleda mõnda erihoolekandeteenust, peab ta esitama SKA-le taotluse erihoolekandeteenust saama suunamiseks. Abi saamiseks võib pöörduda SKA juhtumikorraldaja poole. Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja. Taotluses on inimesel õigus valida endale  sobiv teenuseosutaja, kelle juures teenust saada soovitakse.

http://ensib.ee/erihoolekanne/