Pikaajaline kaitstud töö

Pikaajalise kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas.

Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivad töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul.

Kellel on õigus saada pikaajalise kaitstud töö teenust?
(õigustatus teenusele)

Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavat pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
 • isikul on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:
  • isikul on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire,
  • isikul on liitpuue,
  • isikul on nägemispuue,
  • isik on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
 • isikul on tuvastatud puuduv töövõime või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
 • isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse saaja ei tohi samaaegselt saada järgmisi teenuseid:

 • töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist);
 • lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).